Tehetséggondozás

A Gál Ferenc Főiskola szegedi telephelyén tanuló hallgatóinak két évente lehetősége adódik a Kárpát- medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencián (KKTDK) való részvételre. A konferencia célja, hogy a kiemelkedő teljesítményű, keresztény hallgatók tudományos eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, ezáltal ösztönözze a diákokat a tudományok elmélyült tanulmányozására és a kutatásokban való részvételre. A konferencia ezzel kívánja szolgálni az egyetem, az universitas történetileg legfontosabb eszközének megtartását: az unum, a tudomány, az ész és a hit egységének megőrzését, törekvést a teljes igazság körbejárására.

A KKTDK-ra elsősorban magyar ajkú hallgatókat várnak a magyarországi, valamint szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai felsőoktatási intézményekből. A konferencia szervezői ugyanakkor örömmel fogadják a szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén vagy német anyanyelvükön előadó résztvevőket is. A Kárpát-medence mint földrajzi egység, mindig is sok együtt élő nép közös otthona volt, ennek az együttélésnek adhat új távlatot az Európai Unióhoz tartozás, mégpedig a saját kulturális identitások megőrzésével és mások kölcsönös megbecsülésével, másrészt pedig ennek a kárpát-medencei együttélésnek jelenti igazi alapját és legfőbb távlatát a közösség a keresztény hitben. A konferencia ezzel is segíti a magyar és a vele együtt élő népek kultúrájának, és ennek révén az európai kultúrának a fejlődését, az anyanyelv művelését segítő tudományos nyelvhasználatot a magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén és német nyelven. Mindez hozzájárul a részt vevő fiatalok nemzetközi szakmai kapcsolatainak kialakításához, és ahhoz, hogy részesei legyenek azoknak a társadalmi folyamatoknak, amelyek hozzájárulnak a népek közötti megértéshez és a kölcsönös tisztelethez, a kereszténységnek a kultúra, a tudomány világában is érvényesülő társadalmi küldetéséhez.

A mezőtúri tehetséggondozás legszélesebb hallgatói bázisát a szakkollégiumi munkában való részvétel teremti majd meg. Klasszikus tehetségkibontakoztatási lehetőség lesz a Tudományos Diákköri tevékenység, a kutatási eredmények alapján dolgozatok készítése, konferenciákon prezentálása (TDK).

A tanszéki kutatás-előkészítő és kutatómunkát segítik a majdani demonstrátorok részfeladatok, kutatási segédtevékenységek ellátásával. A tehetséggondozási folyamat végeredményeként az alapfokozat megszerzését követően nagyobb eséllyel tehet a hallgató sikeres master felvételi vizsgát, vagy eredményesebben helyezkedik el a élet szakirányú területein a megszerzett többletkompetenciák birtokában, vagy az oktatói kutatói pályát megismerve az oktatói utánpótlás biztosításában vállal szerepet megfelelő képzés mellett.

A tehetséggondozás tehetség-felismerés funkcióját hivatott majd ellátni a tanszéki demonstrátori rendszer. Az oktatói támogatás, a kapcsolat szorossága itt lesz a leghangsúlyosabb.

Az oktatók-kutatók bevonása a tehetséggondozás folyamataiba egyre sokrétűbbé és hatékonyabbá szeretnénk tenni. A jövőben az oktatók a szakkollégiumi munka területén szakkollégiumi kurzusokat tartanak, irányítják a szakcsoportok munkáját, kutatócsoportot vezetnek, egyéni tutori munkát végezhetnek. A TDK munka területén témavezetést vállalnak, prezentációs technikai felkészítést tarthatnak az ITDK és az OTDK konferenciákra. A demonstrátori munkában egyéni tutori munkát végezhetnek. A mentorálás rendszere a hallgató-hallgató viszonylatban került kialakításra.

  • A főiskola tehetséggondozási szakmai kapcsolatai a beiskolázási területre, kezdetben Magyarországra korlátozódik majd, ugyanakkor bilaterális felsőoktatási együttműködési megállapodásokat is szeretnénk kötni. A leendő hallgatók Erasmus mobilitásban való részvétele egyéni szinten szolgálja majd a tehetséggondozást.

A középiskolás korosztályra irányuló kezdeményezések szorosan kapcsolódnak majd a potenciális beiskolázási területekhez. Rendszeresen visszatérő és eseti kapcsolati formák biztosíthatják a tehetséges középiskolás diákok bevonását a hallgatói tudományos munkába. A kezdeményezések egyrészt az ismeretterjesztést, másrészt a felsőoktatási környezet megtapasztalását szolgálják. Az évente megrendezett Kutatók éjszakája rendezvény fő célcsoportját a megye középiskolás diákjai alkotják. Elnyert pályázatok alapján szervezünk a középiskolásoknak tehetséggondozó nyári tábort, amely során az üzleti ismeretek játékos elsajátításán túl komplex készségfejlesztésben részesülnek a tanulók.