Nemzetközi dimenzió

A Gál Ferenc Főiskolán a nemzetköziesítés folyamatával az alábbi célokat szeretnénk elérni: a hallgatók, mint leendő munkavállalók felkészítése a globális, multikulturális környezetben való sikeres versenyre, illetve olyan nemzetközi szolgáltatások nyújtása, amelyek ma egy felsőoktatási intézmény (kötelező) kínálatához tartoznak, így a Gál Ferenc Főiskola vonzóerejének, végső soron képességének fontos részét képezi.

A nemzetköziesítés a főiskola regionális szerepében is nagy jelentőséggel bír: a leszakadó térség fellendítésének egyik kulcsa épp – közvetve vagy közvetlenül – a nemzetközi gazdasági folyamatokba való bekapcsolódás, a magyar piacon is folyó globális verseny követelményeinek való megfelelés képessége. A főiskola ennek segítése érdekében a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő, multikulturális környezetben otthonosan mozgó mezőgazdaágban és vidékfejlesztésben jártas szakemberek képzését tekinti egyik céljának.

A Gál Ferenc Főiskola szegedi intézete már csatlakozott az Európai Unió által az oktatás minőségének javítására létrehozott LIFELONG LEARNING programnak a felsőoktatás fejlesztésére létrehozott alprogramjához az ERASMUShoz. A program keretében egyetemek, felsőoktatási intézmények közötti megállapodás alapján mobilitási programok valósulnak meg. Az Egyetem a partnerintézményekkel kötött kétoldalú szerződésekkel pályázhat az EU támogatására. A kiutazó hallgatók legalább 3 hónapot, legfeljebb 10 hónapot tölthetnek el a partner európai intézményekben.

Az ERASMUS-program a külföldi tanulmányút idejére ösztöndíjat biztosít, amely hozzájárul a hallgatók felmerülő költségeinek fedezéséhez. Az ERASMUS-programon belül lehetőség van szakdolgozati, illetve TDK munkákhoz szükséges kutatásra is.

Jelenlegi partneregyetemeink:

  • Rózsahegyi Katolikus Egyetem (Szlovákia)
  • krakkói Ignatianum Egyetem
  • varsói Stefan Wyszyński Kardinális Egyetem

A hallgatói mobilitást tekintve a főiskola mezőtúri telephelyén működő Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete is csatlakozni kíván az Erasmus programhoz.

Az oktatói mobilitás kiemelkedő jelentőségű, hiszen külföldi oktatási gyakorlatot tesz lehetővé a kollégák számára, illetve tanulásra, konzultációra, jó gyakorlat átvételére, benchmarkingra és kapcsolatépítésre ad lehetőséget.

A korábbiakhoz képest az elmúlt két évben több egyéni kezdeményezés indult – ez jelentős előrelépés a korábbi, döntő mértékben várakozó állásponthoz képest. Egyre több kolléga és szervezeti egység keres önállóan partnert, szervez kiutazást, konferenciát vagy konferencia-részvételt, rendezvényt, s szerez mindezekhez forrást is. A kiutazás forrása egyrészt Erasmus mobilitási forrás, de a főiskola saját költségvetéséből is finanszíroz utazásokat, illetve a munkatársak egyre aktívabbak és ügyesebbek pályázati és más források generálásában. Az aktív kapcsolatok döntő mértékben európai fókuszúak (beleértve Törökországot is), de kapcsolataink vannak Kínában, Indiában, Japánban és Egyiptomban is. A célországok az elmúlt évek során Németország, Egyesült Királyság, Portugália, Spanyolország, Lengyelország, Belgium, Litvánia, Franciaország és Törökország voltak.

A nemzetköziesítés minél több főiskolai polgárra való „kiterjesztése” érdekében szeretnénk megszervezni minden év májusában a I. Nemzetközi Vidékfejlesztési Konferenciát.

A nemzetközi dimenziót tekintve a Gál Ferenc Főiskola céljai és prioritásai:

  • A Gál Ferenc Főiskola nemzetközi nyitottságának és beágyazottságának növelése;
  • A nemzetközi partnerekkel folytatott közös akciók számának növelése;
  • Az oktatói, személyzeti és hallgatói mobilitás növelése;
  • A nemzetközi kapcsolatokba és eseményekbe bevont személyek, szervezeti egységek és hallgatók körének szélesítése;
  • Az angol nyelvű képzés kialakítása, a nemzetközi hallgatók arányának és számának növelése;
  • A mezőtúri helyszínű nemzetközi programok számának és gyakoriságának növelése – „nemzetköziesítés itthon”;

A stabil és megbízható finanszírozás megteremtése.

Szoros kapcsolatot ápolunk a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyomandrődi tagintézmény vezetőjével, Davodovics Lászlóval, aki egyben a Leonardo da Vinci Európai Uniós program nemzetközi referense is.

 

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ kihelyezett vizsgahelyként ismerte el a Gál Ferenc Főiskola szegedi központi telephelyét. Az intézményben a Károli Gáspár Református Egyetemen kifejlesztett Theolingua nyelvvizsgát lehet letenni angol, német és olasz nyelvből.

A Theolingua egyházi szaknyelvi anyaggal bővített kétnyelvű, háromfokozatú nyelvvizsga, amely az Európai Unióban általánosan használt B1, B2 és C1 szinteknek megfelelően méri a nyelvi ismeretet. A vizsga akkreditált, államilag elismert, egyenértékű bármely más államilag elfogadott általános vagy szaknyelvi vizsgával.

A Theolingua nyelvvizsga rendszer előnyei:

Nincs nyelvtani teszt, mint a nyelvvizsgák többségénél, ami alap- és középfokon indokolatlan nehézségeket okoz a vizsgázók számára.

Minden feladatnál lehet szótárt használni az írásbelin: nem állítják lehetetlennek tűnő feladat elé a vizsgázót.

Elegendő idő áll rendelkezésre.

A vizsgák a szintjüknek megfelelő, valóban és kifejezetten a kommunikációs készséget mérő feladatok.

Jól érthető és egyértelmű értékelési rendszer.

Az egyes vizsgarészek nincsenek felaprózva, túlbonyolítva.

Szóbelin a vizsgázó saját tudásáról ad számot egyedüli vizsgázóként a bizottság előtt. Nem páros szóbelizés van, ami egyrészről feszélyezhetné a vizsgázót, másrészről pedig a másik fél tudása is befolyásolhatná a vizsga sikerességének kimenetelét.

A honlapról ingyenesen letölthető szószedet áll a vizsgázó rendelkezésére, amely tartalmazza a sikeres vizsgához elengedhetetlenül szükséges szavakat kifejezéseket (gyakorlatilag ezeknek a szavaknak az elsajátításával jutunk el az általános nyelvvizsga ismereteitől az egyházi szaknyelvi vizsgához: tehát ha valaki egy általános nyelvvizsgát tudna tenni, akkor ezen szavak elsajátításával le tudja tenni a Theolingua nyelvvizsgát is).

Kétnyelvűség, amely a tényleges közvetítői készséget tükrözi.