Felhívás előzetes nyilvántartásba vételre

Előzetes nyilvántartásba vétel kezdeményezése

A kérelem benyújtása az http://www.mnvh.eu/ honlapon kezdeményezhető. -  határidő: 2013. 04. 11.

1. A felhívás célja
Az MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság)  által – különböző fejlesztési témákban - meghirdetett felhívás alapján vidékfejlesztési projektötletet benyújtani kívánó szervezetek (a továbbiakban: Kérelmezők) előzetes nyilvántartásba vétele.

2. A Kérelmezők köre
Az előzetes nyilvántartásba vételi kérelem benyújtására kizárólag tevékenységükben vidékfejlesztéshez kötődő, vagy azt felvállaló, adószámmal és magyarországi bejegyzett székhellyel rendelkező szervezetek és személyek jogosultak.


3. A kérelmek benyújtásának módja és helye
A kérelmeket elektronikus úton, az e célból működtetett elektronikus felületen elérhető űrlap magyar nyelvű kitöltésével és az alábbi kötelező mellékletek csatolásával lehet benyújtani:

  • A szervezet (bírósági) nyilvántartásba vételt igazoló 30 napnál nem régebbi okirat eredetben (cégkivonat, bírósági nyilvántartásba vételt igazoló kivonat, bírósági végzés…stb.),
  • a szervezet bankszámlaszámát vezető pénzintézet által kiállított 30 napnál nem régebbi bankszámla igazolás, eredetben,
  • a szervezet képviselőjének közjegyző, vagy ügyvéd által kiállított aláírási címpéldánya, eredetben.

A fentieken túl az előzetes nyilvántartásba vétel egyik feltétele a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatba történő regisztráció, melynek igazolására a négyjegyű MNVH regisztrációs szám megadása, illetve folyamatban lévő regisztráció esetén a regisztrációs lap másolatának megküldése szükséges.

A kérelem benyújtása az http://www.mnvh.eu/ honlapon kezdeményezhető. -  határidő: 2013. 04. 11.
A kérelem benyújtásához a Kérelmezőknek működő elektronikus levélcímmel (e-mail címmel) kell rendelkezniük.
Az elektronikus űrlapot jelen felhívásban és a felhívás részét képező útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, majd az űrlap véglegesítésével lehet benyújtani.

A véglegesített elektronikus űrlapot kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátott formában, és a kapcsolódó kötelező mellékleteket eredetben mellékelve, tértivevényes, elsőbbségi postai úton, 1 eredeti példányban az alábbi címre kell megküldeni.

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban:NAKVI)
MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság
1223 Budapest, Park u. 2.

(A borítékon minden esetben tüntessék fel a kérelem véglegesítése során kapott azonosítószámot – pl: MNVH/2011/0001)
Az előzetes nyilvántartásba vétel további feltétele 3 000 Ft összegű rendszerhasználati díj átutalással történő megfizetése az alábbi, NAKVI által vezetett fizetési számlaszámra:
10032000-01743276
Kérjük, az átutalásnál a megjegyzés rovatba írják be a kérelem véglegesítése során kapott azonosítószámot: MNVH/2011/0001!
Az átutaláson kívüli más fizetési mód (pl.: a rózsaszín postai csekken történő befizetés), nem fogadható el, ez a kérelmezés érvénytelenségét vonja magával.
A Kérelmezőknek az átutalás elindítását, valamint a nyomtatott elektronikus űrlap és nyilatkozatok postára adását az elektronikus űrlap véglegesítésétől számított 1 munkanapon belül teljesíteniük kell.
A kérelmezéssel kapcsolatban további információ kérhető munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 13.00 óráig a (1) 362-8120 információs telefonszámon, illetve a beadási időszak alatt folyamatos jelleggel a projektotlet@mnvh.eu e-mail címen.
A nyilvántartásba vétel érvényessége 1 évig hatályos. Ez után az előzetes nyilvántartásba vételi eljárást meg kell újítani, ide értve az akkor hatályos rendszerhasználati díj megfizetését.

4. Beadható előzetes nyilvántartásba vételi kérelmek száma
Jelen felhívásra egy kérelmező kizárólag egy előzetes nyilvántartásba vételi kérelem benyújtására jogosult.

5. Az előzetes nyilvántartásba vételi kérelem elektronikus kitöltési határideje:

2013. április 1-9. 23:59 óráig

2013. május 6-13. 23:59 óráig
2013. június 3-10. 23:59 óráig
2013. július 1-8. 23:59 óráig

Illetve a továbbiakban az eljárásrenddel összhangban meghatározott módon, 2013. évben több alkalommal. Az eljárásrend elérhető a http://www.mnvh.eu honlapon.
6. A kérelmek feldolgozásáért felelős szervezet
NAKVI
MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság
1223 Budapest, Park u. 2.
www.mnvh.eu

7. A kérelmek elbírálása
A benyújtott kérelmeket a beadási határidőtől számított 5 munkanapon belül az Igazgatóság megvizsgálja, formailag és tartalmilag értékeli.

7.1. A formai (érvényességi) ellenőrzés szempontjai:
a) az űrlap kötelező adatainak megfelelő kitöltöttsége,
b) a kapcsolódó nyilatkozatok, kötelező mellékletek megléte,
c) rendszerhasználati díj megfelelő befizetése.

7.2. A tartalmi értékelés szempontjai:
a) a kérelmező tevékenységében vidékfejlesztéshez kötődő, vagy azt felvállaló szervezet,
b) a kérelmező által végzett korábbi tevékenységek jellege, valamint a hivatkozott referenciák megléte, hitelessége.
A kérelmek feldolgozásának eredményéről a Kérelmezők elektronikus üzenet formájában, az elutasított Kérelmezők postai úton is - indokolást tartalmazó - értesítést kapnak.
Az elutasított kérelmek hiánypótlására nincs lehetőség, azonban az elutasítás ténye nem akadálya a kérelem átdolgozott, ismételt benyújtásának egy későbbi, arra nyitva álló, meghirdetett benyújtási időszakban.
A ténylegesen nyilvántartásba vett Kérelmezők névjegyzéke az http://www.mnvh.eu honlapon feltüntetésre kerül.

8. További információk
Jelen felhívás és az útmutató, továbbá az elektronikus felületen található kitöltendő űrlap együttesen képezik az előzetes nyilvántartásba vétel dokumentációját. A felhívás és az útmutató letölthető az http://www.mnvh.eu, http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium, valamint az http://www.umvp.eu honlapokról.
Az előzetes nyilvántartásba vétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos kiadásokat és költségeket a Kérelmező viseli, az előkészítéssel, jelentkezéssel kapcsolatos eljárásokat a Kérelmező a saját kockázatára teszi meg.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH), a NAKVI, az MNVH és az Igazgatóság kizárja a felelősségét az elektronikus rendszerek hibája, hiányossága, túlterheltsége vagy üzemképtelensége miatti késedelmekért és hiányosságokért.
A Kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a benyújtott kérelmében szereplő adatait az Igazgatóság, a NAKVI, az IH, valamint ezen szervezetek szakértői, az ellenőrzésüket, valamint felügyeletüket végző szervezetek és személyek megismerjék, továbbá az általuk benyújtott adatok közzétételre kerüljenek.

Budapest, 2013. január 11.

/Forrás: http://www.mnvh.eu/felhivas-elozetes-nyilvantartasba-vetelre/