Képzési tevékenységeink - Képzési és szakleírások

Képzési tevékenység

Felnőttképzés

A Gál Ferenc Főiskola Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete 2012. február 1-től indította el felnőttképzési tevékenységét.

Engedélyezett felnőttképzések 

 • Aranykalászos gazda OKJ száma: 33 621 02 0100 31 01 - Képzési leírás
 • Hulladéktelep-kezelő  OKJ száma: 33 853 01 0000 00 00
 • Méhész  OKJ száma: 31 621 05 0000 00 00
 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő: OKJ száma: 31 521 11 0100 31 06
 • Mezőgazdasági vállalkozó OKJ száma:54  621 02 0100 31 01
 • Targoncavezető (meglévő OKJ végzettség mellé) OKJ száma: 31 582 06 0010 31 02
 • Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítés

További információk felnőttképzésről


TEOLÓGIA EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS:

 • Hitéleti szak
 • képzési forma: nappali és levelező
 • finanszírozás: állami ösztöndíjas vagy önköltséges (100.000 Ft/félév)
 • félévek száma: 10 (papnövendékek esetében 12)
 • kreditösszeg: 300 (papnövendékek esetében 360)
 • végzettség megnevezése: „okleveles teológus"

A szak célja papnövendékek és világiak képzése annak érdekében, hogy a katolikus tanítás alapos ismeretének birtokában vegyenek részt az egyház evangelizációs tevékenységében. Tanulmányi területek: biblikus tudományok, bibliai nyelvek specializáció (bibliai héber és görög, latin nyelv), egyháztörténet, szisztematikus- és gyakorlati teológia (dogmatika, fundamentális teológia, morálteológia, liturgika, pasztorális, kateketika, kánonjog).
Affiliáció révén lehetőséget nyújt egyházi tudományos alapfokozat (baccalaureátus) megszerzésére a PPKE HTK-n úgy, hogy a tanulmányok a szegedi Főiskolán végezhetőek. A PPKE HTK-n további teológiai és kánonjogi licenciátus és PhD-fokozat szerezhető.
 

KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK:

 • Hitéleti szak
 • képzési forma: nappali és levelező
 • finanszírozás: állami ösztöndíjas vagy önköltséges (100.000 Ft/félév)
 • félévek száma: 6
 • kreditösszeg: 180
 • végzettség megnevezése: „katekéta-lelkipásztori munkatárs"

A katekéta szakirány felkészít a katekézis közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi szervezési feladataira, a lelkipásztori munkatárs szakirány képesít az egyházi közösségvezetésre, liturgikus, karitatív-kulturális tevékenységek szervezésére.
A törzsanyagba bibliai, egyháztörténeti, hit- és erkölcstani, pedagógiai-pszichológiai alapismeretek tartoznak, ezeket kiegészítik a közösség- és művelődésszervezési, felnőttképzési, szociális ismeretek. A képzés folytatása MA szakon lehet a Főiskolán a hittanár-nevelő tanár, a keresztény egyház- és művelődéstörténet, a pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés és karitásztudomány mesterszak. Más intézményben felvehető olyan második tanári szak, amelyhez egy alapozó minor BA szakot már teljesített a jelentkező.
Minor szak: a III. félévtől mindenki számára kötelező a második tanári szakot megalapozó képzés. A papnövendékek ennek keretében csak az Intézményben indított „Lelkipásztori munkatárs" minor szakot végezhetik, míg a világi hallgatók a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett minor szakok közül is választhatnak.
 

KÁNTOR ALAPSZAK:

 • Hitéleti szak
 • képzési forma: nappali és levelező
 • finanszírozás: állami ösztöndíjas vagy önköltséges (100.000 Ft/félév)
 • félévek száma: 6
 • kreditösszeg: 180
 • végzettség megnevezése: „katekéta-lelkipásztori munkatárs"

A szakon olyan kántorokat kívánunk képezni, akik az egyházzene elméleti és gyakorlati ismeretei és hittudományi alapismeretek birtokában felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra; az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében. MA szinten a képzés folytatható a hittanár-nevelő tanár, a keresztény egyház- és művelődéstörténet, a pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés és karitásztudomány mesterszakon.
 

HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK:

 • Hitéleti szak
 • képzési forma: nappali és levelező
 • finanszírozás: állami ösztöndíjas vagy önköltséges (100.000 Ft/félév)
 • félévek száma: 2-5
 • kreditösszeg: 150
 • végzettség megnevezése: „hittanár – nevelő szakos tanár"

A szakon elnyerhető tanári szakképzettség alkalmassá tesz az iskolai és plébániai hitoktatásra és pedagógiai jellegű egyéb munkakörök betöltésére, doktori képzésben való részvételre. A tanulmányok egy- vagy kétszakos tanárképzésben végezhetőek, és MA szintű folytatását képzik a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor alapszaknak, vagy a korábbi főiskolai hittanár szaknak, illetve bármilyen főiskolai/egyetemi végzettségre építhető. Akiknek nincs hitéleti alapdiplomájuk, azok előtte 2 féléves (50 kredit) minor szakot végezhetnek el a Főiskolán. Második tanárszak lehet az etikatanár vagy bármely tanárszak. A képzéssel egyetemi szintre emelhető a korábban szerzett főiskolai diploma: főiskolai hitoktatói vagy hittanári oklevéllel 60 kredites, illetve teológus oklevéllel 90 kredites képzésben. Lehetőség van egy további tanárszak párhuzamos végzésére is (150 kredit). A képzés nem ad új tanári végzettséget, hanem a meglévő szintjét emeli MA-ra.

Ezen a szakon szegedi vagy kaposvári képzésre is lehet jelentkezni!
 

KERESZTÉNY EGYHÁZ- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK:

 • Hitéleti szak
 • képzési forma: nappali és levelező
 • finanszírozás: állami ösztöndíjas vagy önköltséges (100.000 Ft/félév)
 • félévek száma: 4 (teológiai előképzettség nélkül 6)
 • kreditösszeg: 120
 • végzettség megnevezése: okleveles keresztény egyház- és művelődéstörténész ókor-középkor szakiránnyal vagy okleveles keresztény egyház- és művelődéstörténész újkor-legújabb kor szakiránnyal
 • felvételi: szóbeli elbeszélgetés

A hitéleti képzés tartalma: a keresztény egyháztörténeti, -politikai, kulturális kérdések, a keresztény művelődéstörténet korszakai, a kereszténységnek az egyetemes kultúrára gyakorolt hatásai.
Szakirányok:

a) ókor-középkor
b) újkor-legújabb kor
c) keresztény művelődéstörténet.

Jelentkezni bármely alapképzési és mesterképzési szakról lehet. Ha ez nem hitéleti volt, akkor az 50 kredit teológiai ismeret az első két félévben teljesítendő.
A szakon végzettek a keresztény kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási és tudományos életben is alkalmazhatják ismereteiket, és tanulmányaikat doktori képzésen folytathatják.
A szak hitéleti oklevél birtokában 4 félév, e nélkül 50 kredit értékű (2 félév) teológiai előtanulmány teljesítése szükséges.

Az oklevél kiadásának nyelvi feltételei:
Latin nyelvből

• ókor-középkor szakirányon: középfokú, komplex nyelvvizsga letétele;
• újkor-legújabb kor szakirányon: latin nyelvi szigorlat letétele;
• a fenti követelmények teljesítéséig kötelező a részvétel a Latin 1-4. kurzusokon.

Ógörög nyelvből

• ókor-középkor szakirányon: görög nyelvi szigorlat letétele (a szigorlat letételéig kötelező a részvétel az Ógörög nyelv 1-4. kurzusokon);
• újkor-legújabb kor szakirányon: 4 félévnyi görög nyelvóra teljesítése.

Élő (nyugati) idegen nyelvből (angol, német, olasz, francia, spanyol)

• mindkét szakirányon: középfokú, komplex nyelvvizsga letétele kötelező, kivéve azt a hallgatót, aki a tanulmányai megkezdésének évében betöltötte/betölti a 40. életévét.


A 40. életév betöltése a tanulmányok megkezdésekor nem mentesít a latin és ógörög nyelvi követelmények teljesítése alól.
 

PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK:

 • Hitéleti szak
 • képzési forma: nappali és levelező
 • finanszírozás: állami ösztöndíjas vagy önköltséges (100.000 Ft/félév)
 • félévek száma: 4 (teológiai előképzettség nélkül 6)
 • kreditösszeg: 120
 • felvételi: szóbeli elbeszélgetés
 • Szakirányok: pasztorális tanácsadás, pasztorális szervezetfejlesztés, karitásztudomány

Szakirányok:

a) pasztorális tanácsadás,
b) pasztorális szervezetfejlesztés,
c) karitásztudomány.

Jelentkezni lehet a katekéta-lelkipásztori munkatárs, a kántor és más hitéleti alapszakokról és bármely alapképzési és mesterképzési szakról is. Ha az alapszak nem hitéleti volt, akkor 50 kredit teológiai ismeret az első két félévben teljesítendő.
Várjuk az egyházi és civil karitatív szervezetek, iskolák vezetőit, munkatársait, a szociális ellátórendszer (nevelő-, és idősotthonok stb.) dolgozóit, katekétákat, hitéleti BA diplomásokat, kisközösségek vezetőit, egyetemistákat.

A három szakirány gyakorlati és elméleti felkészítést nyújt a hátrányos helyzetű, sérült embertársaink személyre szabott szolgálatára, az eredményes vezetésre egyéni, kisközösségi és szervezeti szinten egyaránt, a vallási helyzet adta kihívások kreatív és eredményes megválaszolására (evangelizáció).

A pasztorális tanácsadás szakirány egyfajta „egyházi mentálhigiéné". Olyan szakembereket képez, akik pasztorálpszichológiai módszertani kulturáltságot integráló egyéni és csoportos lelki gondozásban tudják részesíteni a rászorulókat.
A pasztorális szervezetfejlesztés szakirány több mint a kulturális, HR-menedzser (andragógiai) jellegű, állami képzések, és több mint egy interdiszciplináris program. A pasztorális szervezetfejlesztés szakirányt végzettek a modern igényeknek megfelelve képesek ellátni az egyházi (bentlakásos és napközi otthonok, karitatív és más szakszolgálatok, intézmények) és más szervezetek működésének elemzését, szupervíziós támogatását, hatékony irányítását és gondozását, fejlesztését.
A karitásztudomány szakirány a karitász intézményekben és hasonló célú egyházi és civil szervezetekben dolgozók magas szintű képzését szolgálja, akik segítő attitűdjüknek és szakmai felkészültségüknek köszönhetően jelentős mértékben hozzájárulhatnak a társadalmi bajok orvoslásához, az esélyegyenlőség előmozdításához, a hátrányos helyzetű személyek és csoportok felemelkedéséhez.

A szak hitéleti oklevél birtokában 4 félév, e nélkül 50 kredit értékű (2 félév) teológiai előtanulmány teljesítése szükséges, tehát a tanulmányi idő 2+4 félév. A szak elvégzése után különböző tudományterületeken tudományos fokozat (PhD) szerezhető.

Indul:
Szegeden és Mezőtúron (pasztorális tanácsadás és karitásztudomány szakirányok),
Kaposvárott (pasztorális szervezetfejlesztés szakirányon)!
 

ETIKATANÁR szakkal kapcsolatos információk:

 • Világi szak
 • képzési forma: nappali és levelező
 • finanszírozás: állami ösztöndíjas vagy önköltséges
 • félévek száma: max. 5 (tanári diploma birtokában a képzési idő rövidülhet)
 • kreditösszeg: max. 150
 • szakképzettség megnevezése: okleveles etikatanár (erkölcstanár)

Az etikatanárnak ismernie kell az egyén és a társadalom életének etikai szempontból hangsúlyos területeit, és azokat meg kell jelenítenie a tanulók világában. Az erkölcsi fejlődés különböző szakaszaiban járó növendékeinek adekvát irányítást, támogatást kell adnia személyes értékrendjük és konstruktív életvezetésük kialakításához. Felvehető hittanár-nevelő tanár mesterszak vagy az egyetemről másik tanárszak mellett második tanárszakként.

Az etikatanár MA szak csak második tanárszakként vagy tanári diploma birtokában vehető fel!
Az etikatanár MA szakra történő jelentkezés a központi felvételi eljárás keretében történik.
A szakot 2013. szeptemberben Szegedre és Kaposvárra hirdettük meg.

Jelentkezés etikatanár szakra a www.felvi.hu-n megadottak szerint.
További információk: oktatasi.iroda@gff-szeged.hu Tel.: +36 62 425738 / 143 mellék


Speciális feladatellátás

Karitasz képzés 
A Gál Ferenc Főiskola Társadalomtudományi és Szociális Képzési valamint Teológiai Kara mezőtúri képzési helyszínén az egyházi és szociális hivatások, a pedagógus pálya, a tudományok művelése és a közösségek szolgálata iránt érdeklődők számára kihelyezett Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) levelező szakot indított.

Tehetséggondozás

A Gál Ferenc Főiskola szegedi telephelyén tanuló hallgatóinak két évente lehetősége adódik a Kárpát- medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencián (KKTDK) való részvételre. A konferencia célja, hogy a kiemelkedő teljesítményű, keresztény hallgatók tudományos eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, ezáltal ösztönözze a diákokat a tudományok elmélyült tanulmányozására és a kutatásokban való részvételre. A konferencia ezzel kívánja szolgálni az egyetem, az universitas történetileg legfontosabb eszközének megtartását: az unum, a tudomány, az ész és a hit egységének megőrzését, törekvést a teljes igazság körbejárására.

További információk a tehetséggondozásról

Nemzetközi dimenzió

A Gál Ferenc Főiskolán a nemzetköziesítés folyamatával az alábbi célokat szeretnénk elérni: a hallgatók, mint leendő munkavállalók felkészítése a globális, multikulturális környezetben való sikeres versenyre, illetve olyan nemzetközi szolgáltatások nyújtása, amelyek ma egy felsőoktatási intézmény (kötelező) kínálatához tartoznak, így a Gál Ferenc Főiskola vonzóerejének, végső soron képességének fontos részét képezi.

A nemzetköziesítés a főiskola regionális szerepében is nagy jelentőséggel bír: a leszakadó térség fellendítésének egyik kulcsa épp – közvetve vagy közvetlenül – a nemzetközi gazdasági folyamatokba való bekapcsolódás, a magyar piacon is folyó globális verseny követelményeinek való megfelelés képessége. A főiskola ennek segítése érdekében a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő, multikulturális környezetben otthonosan mozgó mezőgazdaágban és vidékfejlesztésben jártas szakemberek képzését tekinti egyik céljának.

További információk a nemzetközi dimenzióról